• Illary

¿Pitaq paykunari?, ¿maymantataq hamurqakuri?, ¿chiqaychu musquykunata awarispa kaypiraq waqpiraq puriykurqaku?, ¿wama- nikunamanchu waqchakunaq llakiyninta willarimurqaku?, ¿Killaq wiqinwanchu ch'aki qata uraykunapi amanqay yuraq waytata qarpamurqaku?, ¿llaqtaq sunqunpichu qiparqaku?, ¿imanasqan haqay Yanauma saqrakuna maqaykuspankuraq apaykuchkanku?, ¿manachu paykunapas chiri q'unchapi illaq manka waqasqanta yuyarinku?,¿manachu musuq p'unchaw chayamunanta yachanku?

 

Parawayraq churinsi paykunaqa kanku, Taytacha unquchkaqtinsi paykunaqa chayamusqaku, ñawpa runakunaq yupinta mashkaspankus mayu patakunapi puriykusqaku, purunyasqa chaqra wachukunapis wayllurikuyta tarpurisqaku, chinniq wayq'ukunapi samarispankus ayarachi takikunatapas wankarisqaku

 

Hina kachun nina sunqu llaqtallay, ama llakikuychu, musuq ñan kicharinapaq allintapuni wiqawniykita mat'iy, iphu parawan kuchkan kharu puririna kachkan; sisakuna astaway parwarinanpaq sara aqachawan apukunaman haywarikuy; huk punchawmi k'iri makinkupi illariyta llanllarichispa ñawpakuna kutimunqaku, ukumarin tukuy kallpanwan qaparimuspa tiqsi muyutapas katkatarichinqa; hinaspacha riki kusi kawsayqa qunqasqa llaqtakunaman chayarinqa, hina kaqtincha riki chiri wayrapas waylla ichhuq sukariyninta munaytapuni raphapaykachinqa. (Washington rdova Huamán)


Contacto para compras y envíos: informes@pakarinaediciones.org   /   (51-1) 715-0347


RAKIKUNA

 

Sunqu suwa

Utuskuruq wiqin

Nina k’ara

Achanqayra

Hatun wallawisa

Chiri wayra

Rumi sunqu

Ch’aska ñawi

Suparawra

Nina sunqu

Qori sisi

Qayra k’illinchu

Nina ñawi

Saywa rumi

Awkiwillka

Yupinta saqispa

Purun qura

Qori ch’ayña

Willkamayu

Walaycho

Illarimuqtin

Qori anka

Ayarachi

Purun wayta

Illary

Washington Córdova Huamán

Dimensiones:

14.5 x 20.5

Páginas:

184 pp

ISBN:

978-612-4297-31-1

Año de Edición:

2019

Biblioteca:

Poesía quechua

Versión:

Impreso (rústico)

  • S/ 35.00